Vägtrafik

Sveriges vägnät består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara antingen statliga eller kommunala. Totalt finns 98 500 km statliga vägar och 41 600 km kommunala gator och vägar. Dessutom finns 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag.

Trafikverket

Trafikverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för den långsiktiga planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

Väghållare för kommunala vägar är kommunerna som därmed ansvarar för byggande och drift  av dessa vägar.

Länkar:

Trafikverket

Trafiksatsning Stockholm

electric-buses-and-noise_volvo-bus