Information från Trafikförvaltningen om buller vid bostadsplanering

Trafikförvaltningen SL har idag den 26 februari 2021 skickat ut ett brev om buller till samtliga kommuner i stockholmsregionen där SL bedriver spårtrafik. Trafikförvaltningen vill med detta utskick tydliggöra vilka krav som bör ställas på trafikbullerutredningar inför detaljplanering och bygglov i närheten av SL:s spåranläggning. Brevet vänder sig till planhandläggare, bygglovshandläggare samt miljöinspektörer som granskar planer avseende buller. Ta del av brevet här:

Frågor på brevet kan ställas till akustik@sl.se