Spårtrafik

Sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 spårkilometer. Av detta förvaltar Trafikverket infrastrukturen för drygt 14 700 spårkilometer. Den allra största delen, omkring 80 procent, är elektrifierad järnväg.

Stockholms län genomkorsas av flera järnvägar och Stockholms Central är landets största järnvägsknutpunkt. Från Stockholms Central utgår persontåg på Ostkustbanan, Mälarbanan, Västra stambanan, Södra stambanan, Svealandsbanan och Nynäsbanan. Även godstrafiken till och från Stockholm är omfattande och har knutpunkter i Älvsjö och Tomteboda. En ny godsterminal planeras i Rosersberg.

Stommen i den regionala tågtrafiken utgörs av pendeltågstrafik mellan Stockholm och orter utanför staden. Pendeltågen går på Trafikverkets spår och Storstockholms Lokaltrafik (SL) är trafikhuvudman för trafiken. Stockholmståg är trafikoperatör på uppdrag åt SL sedan den 18 juni 2006. Pendeltågssystemet består av fyra huvudlinjer och 53 stationer. Totalt görs ca 85 miljoner resor per år vilket är närmare hälften av Sveriges 193 miljoner tågresor (2012).

Utöver pendeltågstrafiken finns även ett väl utbyggt tunnelbanenät som omfattar 109 kilometer. Totalt finns 100 stationer i bruk fördelade på tre delsystem, gröna, röda och blåa linjen. Totalt görs ca 322 miljoner resor med tunnelbanan årligen. Bland övrig spårtrafik kan nämnas de fem lokalbanor förser resenärer i Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker samt Bromma, Saltsjöbaden och Lidingö med kollektivtrafik, nämligen Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Lidingöbanan. Dessutom finns spårvagnslinje 7 i innerstan som sköter mycket av trafiken till västra Djurgården.

Trafikförvaltningen (SL), SLL

Sedan den 1 januari 2012 då den nya kollektivtrafiklagen trädde i  kraft är Stockholms läns landsting regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM) i Stockholms län. I landstingets regionala trafikförsörjningsprogram fastställs målen, visionerna, inriktningen och omfattningen av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige.

Trafikförvaltningen är den beställarorganisation som ansvarar för att det finns ett bra system av kollektiva resmöjligheter i Stockholms län. Trafikförvaltningen arbetar med utbyggnader, moderniseringar och upprustningar av kollektivtrafiken samt bidrar till hur Stockholms infrastruktur ser ut i framtiden.

Strategidokument:

Lathund buller i detaljplaner

Riktlinjer Buller och vibrationer_R7

Gemensamt förord till strategierna

Affärsstrategi

Infrastrukturstrategi

Trafikstrategi

Strategi Hållbar Utveckling

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för länets tyngre järnvägstrafik och pendeltågstrafik (se ovan).

Länkar:

Global Compact