Seminarier

På denna sida hittar du information om kommande seminarier samt material från tidigare sammankomster.

2019

17 januari: Workshop riktad till akustikkonsulter – Bullerutredningar

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm

Tid: Förmiddag.

För mer info: Kontakta Magnus Lindqvist eller Ragnvi Josefsson!

 

10 maj: Frukostseminarium – Rättsfall och domar

Plats: Centrum för arbets- och miljömedicin, ”Tor”.

Tid: cirka 08.00-10.00 Inklusive frukost och mingel!

 

2018

5 oktober: Mångfunktionella bullerskydd

Under detta seminarium på temat mångfunktionella bullerskydd uppmärksammade vi hur bullerskydd kan användas till fler syften än att förbättra ljudmiljön. Vi fick bland annat höra om erfarenheter av gröna bullerlösningar från EU-projektet HOSANNA och om fördelar med ekosystemtjänster. Vi fick också veta mer om Stockholms Stads planer på en ny handbok om gröna bullerlösningar och om hur den gröna bullerskärmen på Lidingövägen klarade sommarens torka….

Presentationerna hittar du här:

Jens_Forsén_Erfarenheter från HOSANNA mm

Elisabeth_Ström_Praktiskt exempel Bullernätverket

Marie_Åslund_Fördelar med ekosystemtjänster

Manne_Friman_Handbok för gröna bullerskyddsåtgärder

Björn Hellström_Akustisk Design Hållbar stadsutveckling med processtyrning och certifiering

Minnesanteckningar 5 oktober

 

18 maj: Frukostseminarium Lågfrekvent buller

Det finns en risk att fler personer kan komma att utsättas för ljud med lågfrekvent innehåll i framtiden.

För att så långt möjligt begränsa exponeringen behöver problematiken diskuteras och kunskapsnivån höjas. Vid detta frukostseminarium medverkade representanter från tre olika konsultföretag med lång erfarenhet av att hantera lågfrekvent ljud. Här nedan hittar du deras presentationer:

Sweco

Structor

 

26 januari: ”Buller i planprocessen”

Stora förändringar har genomförts i regelverket, vilket påverkar förutsättningarna för hur buller kan hanteras i planeringen.
​Under förmiddagen gav några olika aktörer sin syn på hur de navigerar i denna nya situation, vilka för- och nackdelar de ser utifrån sitt perspektiv.

I vissa delar är rättsläget oklart och vi diskuterade oss samman till hur vi kan hitta en bra gemensam tillämpning av regelverket.

Länsstyrelsen och bullerfrågor

Exempel från akustiker

Aktuellt från Boverket

Stockholms stads vägledning

 

Anteckningar från gruppdiskussionerna finns här:

Buller i planprocessen -diskussionsfrågor och svar

 

2017

2 juni: ”Buller och hälsa”

Vad vet vi idag om hur buller påverkar vår hälsa? Bullernätverket och Hälsoskyddsnätverket bjöd in till en förmiddag om buller och hälsa. Under dagen presenterade Professor Göran Pershagen (KI) resultat från Världshälsoorganisationens (WHO) granskning av den vetenskapliga litteraturen som ska ligga till grund för nya hälsobaserade riktvärden. Resultat från beräkningar av hälsobördan till följd av buller från transportsystemet och resultat om buller från Miljöhälsorapport 2017 presenterades. Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet Norge, berättade om sin forskning kring buller och sömn.

Presentationer:

M_Lindqvist

G_Pershagen

C_Eriksson

K_Blidberg

GM_Aasvang

2016

28 september: ”Busstur Goda exempel – Bullernätverkets tioårsjubileum”

Som en del av Bullernätverkets 10-årsjubileum arrangerades en heldagstur med goda exempel på bullerskyddsåtgärder i länet. Under dagen berättade en rad föredragshållare om olika insatser för ökad ljudkvalitet och totalt sju stopp gjordes där exempel på bullerskyddsåtgärder i länet presenterades. Ämnen som togs upp var skärmar, gröna åtgärder, akustisk design, elbussar/bilar, lågbullrande vägbeläggning mm.

Vill du göra din egen ”busstur”? Nu har vi sammanställt en beskrivning av dagen som guidar dig runt våra stopp! I dokumentet hittar du hittar även flertalet användbara länkar till projekt, rapporter och kunskapsdokument på bullerskyddsområdet.

Gör din egen busstur!

 

3 juni: ”Buller från industri och andra verksamheter – hur hantera det i planering och tillsyn?”

Den 3 juni arrangerade Bullernätverket ett seminarium om hur verksamheter bullrar på olika sätt och kan vara svåra att hantera både ur plan- och tillsynssynpunkt. Seminariet tog upp buller från olika typer av verksamheter som idrottsplatser, lastkajer, masshantering, rangering och bangårdar samt kopplingen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen.

Program

Presentationer;

Magnus Lindqvist – Samordning av buller, miljöbalken och plan- och bygglagen

ÅF – Konkreta exempel från akustikkonsultens perspektiv

Ecoloop – Masshantering

WSP – Rangering

Trafikförvaltningen – Att åtgärda buller vid spårtrafikdepåer

 

2015

5 november: ”Ljudmiljö i rekreationsmiljöer”.

Den 5 november arrangerade Bullernätverket ett halvdagsseminarium om ljudmiljö i rekreationsmiljöer. Resultaten från flera projekt kring ljudkvalitet i park- och andra rekreationsmiljöer presenterades och diskuterades.

Presentationer;

Introduktion till Guide till tystnaden i Stockholm_Anna Edström

Guide till tystnaden i Stockholm_Ulf Boman

Guide till tystnaden i Sundbyberg_Angelica Aronsson

Nationalstadsparken_Tobias Nordström

Grön infrastruktur_Mare Löhmus Sundström

Gunnar Cervéns presentation om utformning av begravningsplats kan vi dessvärre inte lägga ut. Kontakta oss vid intresse så kan vi förmedla kontakt.

 

23 september: ”Tystare bussar i Stockholm!?”

Den 23 september arrangerade Bullernätverket och Trafikförvaltningen i Stockholm ett halvdagsseminarium om bussbuller. Trafikförvaltningen presenterade sitt övergripande miljöarbete samt kravställning vid bussupphandling. Scania CV AB talade om ny kravställning för tunga fordon och projektet ZeEUS presenterades.

Presentationer:

TFs miljöarbete_Maria Röjvall

Ny EU lagstiftning_Manfred Klopotek von Glowczewski

ZeEUS laddhybrid_Maria Övergaard

Kravställning upphandling_Martin Almgren

 

5 maj: Frukostseminarium. ”Nytt om buller – Riktvärden, lagändringar och vägledningar.

Bullernätverket presenterade innebörden av den nu, torsdagen den 9 april 2015, beslutade förordningen om riktvärden för trafikbuller. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2015.

En överblick gavs av ny och planerad lagstiftning på bullerområdet som berör både plan- och bygglagen och miljöbalken. Även de två kommande vägledningarna om externt industribuller från Boverket respektive Naturvårdsverket diskuteras.

Presentation Magnus Lindqvist och Mattias Janland

Trafikbullerförordningen SFS 2015:216.

Länk till regeringens pressmeddelande.

 

12 mars : Tema bullerkartläggning

Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL, och WSP Akustik presenterade den nya regionala vägledningen för bullerkartläggningar på kommun-, områdes- och lokal nivå som utarbetats inom ramen för Landstingets projekt ”Harmonisering och kvalitetssäkring av bullerkartläggningar i Stockholms län”.

Att kartlägga bullerfria områden är också viktigt, men hur gör vi det på bästa sätt? WSP Akustik presenterade ett förslag till ny metodik.

Hur går det med processen att harmonisera de strategiska bullerberäkningar som görs enligt EUs bullerdirektiv? Mikael Ögren från Göteborgs Universitet redogjorde för det senaste inom projektet CNOSSOS-EU.

Presentation Charlotta Eriksson

Presentation Andreas Novak

Presentation Mikael Ögren

 

10202424-01 Bullerkartläggning (fas II) 2015-03-10 remissutgåva

 

 

2014

5 november:  ”Förändringar i regelverket för buller vid bostadsbyggande”

Den 5:e november arrangerade Bullernätverket i Stockholm ett seminarium om den nya förordningen om riktvärden för trafikbuller samt om de riktvärden för industribuller och hamnar som nyligen tagits fram gemensamt av Boverket och Naturvårdsverket. Seminariet innehöll även en inspirationsföreläsning om ”Den framtida staden” av Nilla Persson från Kairos Future. Tack till alla som deltog!

Presentation Ulf Bjällås

Presentation Naturvårdsverket och Boverket

Presentation Magnus Lindqvist

Presentation Lisa Johansson

Presentation Nilla Persson

 

Samordnad prövning av buller – Proposition 25 mars 2014

 

29 april: Frukostseminarium på temat Bullerskyddsåtgärder i länet

Trafikverket och Trafikförvaltningen (SL) berättade om kommande bullerskyddsåtgärder i länet. Som underlag för Trafikverkets åtgärder ligger den nya nationella transportplanen för 2014-25 samt Trafikverkets åtgärdsprogram som remissbehandlats under våren. Trafikförvaltningen (SL) berättade om sitt bullerskyddsarbete och om framarbetade riktlinjer för buller och vibrationer.

Presentation av Trafikverket, Lars Dahlbom

Presentation av Trafikförvaltningen (SL): Maria Röjvall och Martin Almgren

 

8 april: Tema – Bullerkartläggning

Kartläggning av omgivningsbuller är en viktig aspekt i bullerskyddsarbetet, bland annat för att undvika att en alltför stor andel av befolkningen utsätts för skadliga ljudnivåer.

Vid seminariet beskrevs erfarenheter från den senaste kartläggningen enligt EU-direktivet i Stockholms kommun. Resultat och slutsatser från Landstingets projekt kring kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län presenterades.

Presentation Tom Bellander, Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Stockholms läns landsting

Presentation av WSP, Andreas Novak och Jenny Källström

WSPs rapport ”Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län”.

 

2013

8 november:  Tema – Buller i planeringen

Hanteringen av buller i planeringen är en fråga som engagerar många och det pågår idag flera initiativ som kan få betydelse för bostadsbyggandet i områden som exponeras för buller.

Vid seminariet beskrevs pågående arbete, med reflektioner om vilka konsekvenserna en förändrad syn på bullerfrågorna kan innebära. Regeringens utredare Anders Lilienau presenterade resultaten av Buller-samordningsutredningen. Mats E Nilsson, Stockholm Universitet, talade om utredningens konsekvenser för vår hälsa.

Presentation av Charlotta Eriksson, Handläggare, Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Stockholms läns landsting

Presentation av Anders Lillienau, Regeringens utredare, rådman mark- och Miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Presentation Mats E Nilsson, Forskare, Stockholms Universitet