Allmän information

Omgivningsbuller är den vanligaste miljöstörningen i vårt samhälle och vi utsätts dagligen för buller från en rad olika källor, både i bostaden, på arbetsplatsen och när vi rör oss ute i samhället. Trots insatser för att minska exponeringen så utgör buller ett allt större problem, framför allt beroende på en ökad urbanisering och tillväxt av transportsektorn.

De främsta källorna till omgivningsbuller är trafik, det vill säga buller från vägar, järnvägar och flyg, även om ljud från grannar, byggarbetsplatser och industrier också bidrar. Den senaste sammanställningen som gjordes (Sweco 2014) visar att ca 1,9 miljoner svenskar utsätts för buller som överskrider det nuvarande riktvärdet som regeringen satt upp för buller utomhus i bostadsmiljön (55 dB LAeq). Flest personer exponeras för buller från vägtrafik (1 640 000), följt av buller från spår- (230 000) och flygtrafik (19 000).

Att de tysta områdena i vårt samhälle blir allt färre påverkar både hälsa och välbefinnande. Exempel på hälsoeffekter som kan uppkomma till följd av buller är allmän störning, sömnstörning, försämrad kommunikation, effekter på inlärning och prestation samt fysiologiska stressreaktioner. Nyare studier visar att långtidsexponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, men mer forskning behövs som underlag för hälsoriskbedömningen.

Stockholms län är en region som expanderar kraftigt och prognoser visar att länet kommer att ha en fortsatt stark befolkningstillväxt med upp till 2,6 miljoner invånare år 2030. Samtidigt spås efterfrågan på transporter öka med mellan 40 och 50 procent de kommande 20 åren. Utan åtgärder medför detta en ökning av ljudnivåerna i regionen och att antalet tysta och rekreativa områden reduceras.

Trenden är att störningarna till följd av buller i Stockholms län ökar. I den senaste regionala miljöhälsoenkäten från 2007 rapporterade 19 % att de minst en gång per vecka besväras av väg-, tåg- eller flygbuller, vilket var en kraftig ökning från år 1997 då endast 9 % rapporterade liknande störning. Även andelen sömnstörda ökade, från 2 % 1997 till 5 % 2007.

 

Rapporter:

Kartläggning av antalet överexponerade för buller, rapport från Sweco 2014.

Uppskattning av antalet exponerade , rapport från WSP akustik 2009.