Allmän information

Omgivningsbuller är den vanligaste miljöstörningen i vårt samhälle och vi utsätts dagligen för buller från en rad olika källor, både i bostaden, på arbetsplatsen och när vi rör oss ute i samhället. Trots insatser för att minska exponeringen så utgör buller ett allt större problem, framför allt beroende på en ökad urbanisering och tillväxt av transportsektorn. Mer information om stadsplanering och förtätning av staden finns under fliken Samhällsplanering.

De främsta källorna till omgivningsbuller är trafik, det vill säga buller från vägar, järnvägar och flyg, även om ljud från grannar, byggarbetsplatser och industrier också bidrar. I en kartläggning av antalet överexponerade för buller, framtagen av Sweco 2014, framgår att cirka 1,9 miljoner svenskar var överexponerade för buller, dvs som utsattes för bullernivåer över riktvärdet 55 dBA. Flest personer exponerade för buller från vägtrafik (1 640 000), följt av buller från spår- (230 000) och flygtrafik (19 000). En ny beräkning förväntas komma under våren 2020.

Att de tysta områdena i vårt samhälle blir allt färre påverkar både hälsa och välbefinnande. Exempel på hälsoeffekter som kan uppkomma till följd av buller är allmän störning, sömnstörning, försämrad kommunikation, effekter på inlärning och prestation, fysiologiska stressreaktioner, hjärt- och kärlsjukdomar samt metabola effekter. I Miljöhälsoenkät 2015 framkom att cirka 11 procent av Stockholms läns befolkning besväras mycket eller väldigt mycket av trafikbuller. Mer information finns under fliken Hälsoaspekter.

Som medlemsland i EU omfattas Sverige av ett bullerdirektiv som innebär att alla kommuner med fler än 100 000 invånare ska genomföra strategiska bullerkartläggningar och ta fram åtgärdsprogram. Mer information om detta finns under flikarna Kartläggning och Åtgärder.

Tillsyn enligt miljöbalken bedrivs oftast av kommunal nämnd eller länsstyrelsen. Inom Försvarsmakten är det försvarsinspektören för hälsa och miljö. Tillsynen riktar sig mot verksamhetsutövare (som t.ex. väg-, spår- och flygplatshållare), dvs. inte enskilda förare eller fordon. Tillsyn är att se till att bestämmelser följs och ska säkerställa att syftet med miljöbalken nås, dvs. att förutsättningar för en hållbar utveckling och god hälsa främjas. Information om tillsyn finns bland annat på naturvårdsverkets hemsida.

För nya bostadsbyggnader, där detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015, görs bedömningen om vilka nivåer som får förekomma vid beslutet om detaljplan eller bygglov. I de fall där det i planbeskrivningen till detaljplan eller i bygglovet har angetts beräknade bullervärden och nivåerna inte överskrider dessa får i normalfallet ytterligare krav inte ställas via tillsyn (26 kap. 9a § miljöbalken). Se vidare i Trafikbullerförordningen.