Lunchseminarium 26 januari ”Barn och buller i Stockholms län – Resultat från Miljöhälsorapport 2021”

26 januari, 12.00-12.45: Digitalt lunchseminarium: Barn och buller i Stockholms län – Resultat från Miljöhälsorapport 2021

Välkommen till ett lunchseminarium där Charlotta Eriksson, epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm, presenterar resultat om buller från den nyligen lanserade ”Miljöhälsorapport 2021, Stockholms län”.

Miljöhälsorapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Barnen som ingått i undersökningen är i åldrarna åtta månader, fyra år och tolv år. Miljöfaktorerna som tas upp i rapporten är bland luftföroreningar, buller, klimatförändringar och kemikalier.

I rapporten kan du läsa om hur barns miljörelaterade hälsa ser ut i länet överlag, men också utvecklingen över tid och hur det skiljer sig åt mellan olika grupper, baserat på till exempel ålder, socioekonomi och geografiska förhållanden. Rapporten ger även en riskbedömning och förslag till åtgärder som kan förbättra regionens miljö och förebygga framtida risker.

Anmälan görs senast den 24 januari på Länsstyrelsens hemsida:

Barn och buller i Stockholms län – resultat från Miljöhälsorapport 2021 | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Seminariet är kostnadsfritt.

P4 Radio Stockholm om att bullerstörningar bland barn i länet ökar

Radio P4 rapporterar idag om resultat om buller från Miljöhälsorapport 2021 för Stockholms län. Andelen 12-åringar som störs av trafikbuller i hemmet har fördubblats sedan den senaste undersökningen (2011).

Trenden: Allt fler barn i Stockholms län störs av buller – P4 Stockholm | Sveriges Radio

Miljöhälsorapport 2021 för Stockholms län finns att ladda ner här:

Barnens Miljöhälsorapport 2021, Stockholm (regionstockholm.se)

Bilar åker under en gångbro i Husby

Vägledning Buller – Masshanteringsplatser

Denna vägledning om buller vid masshanteringsplatser kan både användas som stöd vid planering av bullriga verksamheter samt som underlag för kravställning av byggverksamheter som kommer utföra bullriga arbeten. Vägledningen är tänkt att skapa ett standardiserat arbetssätt i form av mätning, beräkning och redovisning samt öka kvalitén för bullerutredningar både före och efter etablering. Vägledningen kan med fördelas användas av samtliga aktörer i branschens värdekedja, tillsynsmyndigheter, beställare, entreprenörer, kravställare och akustikkonsulter i syfte att gemensamt få fördelarna av ett likriktat arbetssätt.

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering utfördes under 2020-2022 och är en del av Vinnovas UDI-satsning (Utmaningsdriven innovation) steg 2. Partners är Tyréns, Ecoloop, ABT Bolagen, Maskin-Mekano, Stockholms stad, Tyresö kommun och Sveriges bergmaterialindustri. Projektet finansierades av Vinnova, Sven Tyréns stiftelse och projektpartners.

Nyhetsbrev nr. 30 – ute nu!

Här kommer årets femte nyhetsbrev från bullernätverket, nummer 30 – augusti 2021.

I det här nyhetsbrevet finns även en enkät som vi i samordningsgruppen önskar att du svarar på.

Vi vill veta vad du som medlem önskar att få ut av nätverket men också om du vill engagera dig mer på något sätt.

Du hittar enkäten via länken här eller i nyhetsbrevet. Vid frågor om enkäten eller om du vill engagera dig så kan du ta kontakt med

Stefan Larsson på Länsstyrelsen i Stockholms län

Vi i samordningsgruppen för Bullernätverket vill önska er alla en trevlig läsning och en fin helg.

Bullernätverkets samordningsgrupp

Du kan fortfarande registrera dig för ICBEN!

Den digitala kongressen ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) arrangeras den 14–17 juni i år. ICBEN arrangeras vart tredje år och är den största internationella kongressen om buller och hälsa.

Under kongressen samlas aktiva forskare från många olika discipliner inom bullerområdet för att presentera sina senaste fynd och ge översiktsföreläsningar som kritiskt granskar kunskapsläget på centrala punkter vad gäller buller i allmän miljö och arbetsmiljö. Kongressen utgör ett utmärkt tillfälle att samla ny kunskap och nätverka med aktiva forskare och andra aktörer inom området från hela världen.

Du kan fortfarande registrera dig som deltagare på ICBEN 2021, det gör du här:

Registration | ICBEN 2021

Och programmet för konferensen hittar du på:

 Programme | ICBEN 2021

Vänliga hälsningar,

Charlotta Eriksson, sekreterare för den lokala organisationskommittén för ICBEN 2020

Nytt tematiskt Nyhetsbrev om Stomljud

Stomljud orsakat av trafik kan upplevas som särskilt störande och är ofta både svårt att beräkna och att åtgärda. Dessutom har det förekommit oklarheter om möjliga åtgärder och vilka riktvärden som bör tillämpas både vid nyplanering och i befintlig miljö. Trafikverket och berörda myndigheter har nyligen enats om vad som anses vara god eller acceptabel miljö vid stomljudsexponering. För att öka kunskapen har Bullernätverket tagit fram ett tematiskt nyhetsbrev som vi ägnar helt åt stomljudsproblematiken. Varsågoda!

Information från Trafikförvaltningen om buller vid bostadsplanering

Trafikförvaltningen SL har idag den 26 februari 2021 skickat ut ett brev om buller till samtliga kommuner i stockholmsregionen där SL bedriver spårtrafik. Trafikförvaltningen vill med detta utskick tydliggöra vilka krav som bör ställas på trafikbullerutredningar inför detaljplanering och bygglov i närheten av SL:s spåranläggning. Brevet vänder sig till planhandläggare, bygglovshandläggare samt miljöinspektörer som granskar planer avseende buller. Ta del av brevet här:

Frågor på brevet kan ställas till akustik@sl.se