Nyhetsbrev nr. 30 – ute nu!

Här kommer årets femte nyhetsbrev från bullernätverket, nummer 30 – augusti 2021.

I det här nyhetsbrevet finns även en enkät som vi i samordningsgruppen önskar att du svarar på.

Vi vill veta vad du som medlem önskar att få ut av nätverket men också om du vill engagera dig mer på något sätt.

Du hittar enkäten via länken här eller i nyhetsbrevet. Vid frågor om enkäten eller om du vill engagera dig så kan du ta kontakt med

Stefan Larsson på Länsstyrelsen i Stockholms län

Vi i samordningsgruppen för Bullernätverket vill önska er alla en trevlig läsning och en fin helg.

Bullernätverkets samordningsgrupp

Du kan fortfarande registrera dig för ICBEN!

Den digitala kongressen ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) arrangeras den 14–17 juni i år. ICBEN arrangeras vart tredje år och är den största internationella kongressen om buller och hälsa.

Under kongressen samlas aktiva forskare från många olika discipliner inom bullerområdet för att presentera sina senaste fynd och ge översiktsföreläsningar som kritiskt granskar kunskapsläget på centrala punkter vad gäller buller i allmän miljö och arbetsmiljö. Kongressen utgör ett utmärkt tillfälle att samla ny kunskap och nätverka med aktiva forskare och andra aktörer inom området från hela världen.

Du kan fortfarande registrera dig som deltagare på ICBEN 2021, det gör du här:

Registration | ICBEN 2021

Och programmet för konferensen hittar du på:

 Programme | ICBEN 2021

Vänliga hälsningar,

Charlotta Eriksson, sekreterare för den lokala organisationskommittén för ICBEN 2020

Nytt tematiskt Nyhetsbrev om Stomljud

Stomljud orsakat av trafik kan upplevas som särskilt störande och är ofta både svårt att beräkna och att åtgärda. Dessutom har det förekommit oklarheter om möjliga åtgärder och vilka riktvärden som bör tillämpas både vid nyplanering och i befintlig miljö. Trafikverket och berörda myndigheter har nyligen enats om vad som anses vara god eller acceptabel miljö vid stomljudsexponering. För att öka kunskapen har Bullernätverket tagit fram ett tematiskt nyhetsbrev som vi ägnar helt åt stomljudsproblematiken. Varsågoda!

Information från Trafikförvaltningen om buller vid bostadsplanering

Trafikförvaltningen SL har idag den 26 februari 2021 skickat ut ett brev om buller till samtliga kommuner i stockholmsregionen där SL bedriver spårtrafik. Trafikförvaltningen vill med detta utskick tydliggöra vilka krav som bör ställas på trafikbullerutredningar inför detaljplanering och bygglov i närheten av SL:s spåranläggning. Brevet vänder sig till planhandläggare, bygglovshandläggare samt miljöinspektörer som granskar planer avseende buller. Ta del av brevet här:

Frågor på brevet kan ställas till akustik@sl.se

Miljöhälsorapport 2021 – Resultat om buller

I Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade Miljöhälsorapport 2021 presenteras resultat från barnens miljöhälsoenkät 2019 (BMHE 19).  Rapporten visas ett tvärsnitt av exponeringen för olika miljöfaktorer och den självrapporterade hälsan hos barn i Sveriges befolkning. Det är den tredje miljöhälsoenkäten som gjorts med fokus på barn vilket gör att man kan följa upp hur barnens miljörelaterade hälsa utvecklas över tid. Ett av kapitlen i rapporten handlar om buller. I kapitlet redovisas bland annat hur stor andel av barnen som bor i bullerutsatta lägen, hur mycket barnen störs av buller från olika källor och hur bullret påverkar deras hälsa.

Fler barn lyssnar på stark musik

Resultat från BMHE 19 visar att andelen 12-åringar som exponeras för stark musik har ökat från 2,2 procent 2003 till 9,3 procent 2019. Höga ljudnivåer från musik kan skada hörseln, både när man lyssnar på konserter och i hörlurar och när man själv musicerar.

Fler bullerutsatta barn i nyare bostäder

Andelen barn som bor i en bostad som har något fönster mot en starkt trafikerad gata, järnväg eller industri är högre för de som bor i flerfamiljshus (27 procent) än i småhus (15 procent). Resultaten från BMHE 19 indikerar också att nya bostäder oftare byggs i bullerutsatta lägen. Andelen av barns lägenheter som har fönster mot en bullerutsatt sida är högre i nybyggda hus jämfört med äldre hus (se figur 3.1 i rapporten). Trenden är inte lika tydlig för barn vars sovrumsfönster vetter mot trafik. Det skulle kunna bero på att nya hus alltmer planeras med hänsyn till bullerkällan, till exempel genom att säkerställa att det finns bostadsrum med fönster åt en tyst sida.

Bullerexponeringen är ojämnt fördelad

BMHE 19 visar att andelen bullerexponerade är ojämnt fördelad i befolkningen. Andelen barn som bor i bullerutsatta lägen är mindre bland dem vars vårdnadshavare har högskoleutbildning (cirka 17 procent) än om vårdnadshavarna som högst har gymnasieutbildning (cirka 23 procent) eller grundskoleutbildning (cirka 31 procent). 

Fler barn besväras av buller

BMHE 19 visar att en högre andel 12-åriga barn rapporterar besvär av buller i hemmet jämfört med 2011 års enkät. De besvär som ökar mest är ljud från andra barn, vägtrafikbuller och grannabuller (se figur 3.2). Totalt är 6,5 procent av 12-åringarna mycket störda av trafikbuller i hemmiljön, jämfört med ca 2,5 procent 2011. Även besvären av ljud i skolmiljön har ökat. Drygt 25 procent av 12-åringarna besväras av ljud från andra barn i skolan, och ca 26 procent störs av ljud i skolmatsalen.

Påverkan på sömn, talförståelse och inlärning

I BMHE 19 uppger 3,2 procent av 12-årigarna att de har svårt att somna varje vecka, och 2 procent att de blir väckta till följd av trafikbuller i närheten av bostaden. Andelen barn som har svårt att somna har ökat sedan 2011, då den var 1,7 procent. Dessutom uppger 4,1 procent att de har svårt att sova med öppet fönster på grund av trafikbuller.

Enligt BMHE 19 uppger knappt 2 procent av 12-åringarna att de varje vecka har svårt att prata med någon, lyssna på radio/tv/musik eller prata i telefon på grund av störande ljud hemma. Det kan dock finnas effekter på inlärningen även när talförståelsen inte är försämrad. Till exempel kan lång efterklangstid och hög bakgrundsnivå i skolmiljön minska förmågan att minnas vad som sagts. Anledningen är att den extra ansträngning som krävs för att förstå tal under dåliga akustiska förhållanden tar resurser från minnesprocessandet.

Fysiologiska stresseffekter

Fysiologiska stresseffekter hos barn kan uppkomma till följd av exponering för buller i hemmet, i förskolan och skolan och på fritiden. De få studier som finns om barns fysiologiska reaktioner på buller tyder på att barn också reagerar med ökade nivåer av stresshormon, högre blodtryck och andra stressymptom. 

ICBEN 2021 blir digital

Den internationella kongressen ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) skulle ha hållits i Stockholm 2020 men blev framflyttad ett år. Nu meddelas att kongressen kommer att hållas digitalt den 14-17 juni 2021.

ICBEN 2021

I dagarna meddelade den lokala organisationskommittén för ICBEN i Stockholm att man fattat nya beslut angående 2021-års konferens. Nedan föjer den information som gått ut till ICBEN:s medlemmar:

Dear ICBEN colleagues and friends,

2020 has been an extraordinary and challenging year for people all over the world, which is why we had to postpone the ICBEN congress by one year.

Today, after weighing all options and careful consideration, we are happy to announce that for the first time in our congress history the event “ICBEN2021” will be held digitally!

The ICBEN 2021 organizational committee is working hard to arrange the congress in a new remote format and keep it as engaging as our usual congresses. Those who have submitted an abstract earlier will be able to withdraw, revise or leave as is any time before the new deadline 1 February 2021. Congress fees will be reduced. Detailed information will follow early in 2021.

Meanwhile stay safe and save the dates:
1 February 2021: ICBEN 2021 abstract submission deadline
1 March 2021: ICBEN 2021 abstract acceptance notification
15 April 2021: ICBEN 2021 cancellation deadline & full paper submission deadline, early-bird registration
14-17 June 2021: ICBEN 2021 

Follow the news on:
www.icben2021.se

We wish you Happy Holiday and look forward to seeing you virtually at ICBEN 2021!

Maria Albin & Jenny Selander
Karolinska Institutet Congress Chairwomen
Andrei Pyko & Charlotta Eriksson
Secretariat of ICBEN2020/21
Mathias Basner, Mark Brink & Sabine Janssen
ICBEN Executive Committee”