Industri- och verksamhetsbuller

I en stadsmiljö består vanligast förekommande industrirelaterat buller av fläktar, lastkajer och andra transportrelaterade aktiviteter, men definitionen av industribuller är bred och kan innefatta såväl industriverksamheter som spårtrafikdepåer.

Störningsupplevelsen från buller, industri såväl som trafikbuller beror till stor del på vilken källa det är, ljudets karaktär och när exponeringen sker. Industribuller är betydligt mer varierande i både innehåll och över tid än trafikbuller. Det innebär att man behöver beakta varje industri som en unik verksamhet. Det är viktigt att betona att industribuller inte är ett homogent begrepp. Det kan bestå av buller som störningsmässigt kan jämföras med trafikbuller, som trafik i anslutning till verksamheten och monotont fläktljud, men det kan också bestå av starka tillfälliga ljud, dunsar och rena toner. D.v.s buller som är av särskilt störande karaktär. Området är dåligt utforskat men den kunskap som finns beskriver att hälsopåverkan av industribuller är jämförbar med trafikbuller så länge dess karaktär inte innehåller återkommande inslag exempelvis slagljud, gnissel, tonalt ljud och låga frekvenser. Det är därför viktigt att definiera en verksamhets buller och arbeta med begränsningar vid källan.

I slutet av april 2015 publicerade Boverket och Naturvårdsverket vägledningar och industri- och annat verksamhetsbuller. I vägledningarna anges förslag till riktvärden för ljudnivåer utomhus. På myndigheternas hemsidor finns utöver vägledningsdokumenten även sammanställningar av frågor och svar.

Boverkets vägledning ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och andra verksamheter.

Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller_201504

Naturvårdsverkets vägledning är avsedd att tillämpas som stöd för prövnings- och tillsynsmyndigheter som hanterar frågor om buller från industri enligt miljöbalken.

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller_201504

 

Länkar:

Boverkets hemsida

Naturvårdsverkets hemsida