Information från Trafikförvaltningen om buller vid bostadsplanering

Trafikförvaltningen SL har idag den 26 februari 2021 skickat ut ett brev om buller till samtliga kommuner i stockholmsregionen där SL bedriver spårtrafik. Trafikförvaltningen vill med detta utskick tydliggöra vilka krav som bör ställas på trafikbullerutredningar inför detaljplanering och bygglov i närheten av SL:s spåranläggning. Brevet vänder sig till planhandläggare, bygglovshandläggare samt miljöinspektörer som granskar planer avseende buller. Ta del av brevet här:

Frågor på brevet kan ställas till akustik@sl.se

Miljöhälsorapport 2021 – Resultat om buller

I Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade Miljöhälsorapport 2021 presenteras resultat från barnens miljöhälsoenkät 2019 (BMHE 19).  Rapporten visas ett tvärsnitt av exponeringen för olika miljöfaktorer och den självrapporterade hälsan hos barn i Sveriges befolkning. Det är den tredje miljöhälsoenkäten som gjorts med fokus på barn vilket gör att man kan följa upp hur barnens miljörelaterade hälsa utvecklas över tid. Ett av kapitlen i rapporten handlar om buller. I kapitlet redovisas bland annat hur stor andel av barnen som bor i bullerutsatta lägen, hur mycket barnen störs av buller från olika källor och hur bullret påverkar deras hälsa.

Fler barn lyssnar på stark musik

Resultat från BMHE 19 visar att andelen 12-åringar som exponeras för stark musik har ökat från 2,2 procent 2003 till 9,3 procent 2019. Höga ljudnivåer från musik kan skada hörseln, både när man lyssnar på konserter och i hörlurar och när man själv musicerar.

Fler bullerutsatta barn i nyare bostäder

Andelen barn som bor i en bostad som har något fönster mot en starkt trafikerad gata, järnväg eller industri är högre för de som bor i flerfamiljshus (27 procent) än i småhus (15 procent). Resultaten från BMHE 19 indikerar också att nya bostäder oftare byggs i bullerutsatta lägen. Andelen av barns lägenheter som har fönster mot en bullerutsatt sida är högre i nybyggda hus jämfört med äldre hus (se figur 3.1 i rapporten). Trenden är inte lika tydlig för barn vars sovrumsfönster vetter mot trafik. Det skulle kunna bero på att nya hus alltmer planeras med hänsyn till bullerkällan, till exempel genom att säkerställa att det finns bostadsrum med fönster åt en tyst sida.

Bullerexponeringen är ojämnt fördelad

BMHE 19 visar att andelen bullerexponerade är ojämnt fördelad i befolkningen. Andelen barn som bor i bullerutsatta lägen är mindre bland dem vars vårdnadshavare har högskoleutbildning (cirka 17 procent) än om vårdnadshavarna som högst har gymnasieutbildning (cirka 23 procent) eller grundskoleutbildning (cirka 31 procent). 

Fler barn besväras av buller

BMHE 19 visar att en högre andel 12-åriga barn rapporterar besvär av buller i hemmet jämfört med 2011 års enkät. De besvär som ökar mest är ljud från andra barn, vägtrafikbuller och grannabuller (se figur 3.2). Totalt är 6,5 procent av 12-åringarna mycket störda av trafikbuller i hemmiljön, jämfört med ca 2,5 procent 2011. Även besvären av ljud i skolmiljön har ökat. Drygt 25 procent av 12-åringarna besväras av ljud från andra barn i skolan, och ca 26 procent störs av ljud i skolmatsalen.

Påverkan på sömn, talförståelse och inlärning

I BMHE 19 uppger 3,2 procent av 12-årigarna att de har svårt att somna varje vecka, och 2 procent att de blir väckta till följd av trafikbuller i närheten av bostaden. Andelen barn som har svårt att somna har ökat sedan 2011, då den var 1,7 procent. Dessutom uppger 4,1 procent att de har svårt att sova med öppet fönster på grund av trafikbuller.

Enligt BMHE 19 uppger knappt 2 procent av 12-åringarna att de varje vecka har svårt att prata med någon, lyssna på radio/tv/musik eller prata i telefon på grund av störande ljud hemma. Det kan dock finnas effekter på inlärningen även när talförståelsen inte är försämrad. Till exempel kan lång efterklangstid och hög bakgrundsnivå i skolmiljön minska förmågan att minnas vad som sagts. Anledningen är att den extra ansträngning som krävs för att förstå tal under dåliga akustiska förhållanden tar resurser från minnesprocessandet.

Fysiologiska stresseffekter

Fysiologiska stresseffekter hos barn kan uppkomma till följd av exponering för buller i hemmet, i förskolan och skolan och på fritiden. De få studier som finns om barns fysiologiska reaktioner på buller tyder på att barn också reagerar med ökade nivåer av stresshormon, högre blodtryck och andra stressymptom.