Ny publikation om hälsobördan till följd av buller i Sverige

Institutet för Miljömedicin, KI, och Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL, har på uppdrag av Trafikverket och tillsammans med WSP Akustik beräknat hälsobördan till följd av buller från transportsystemet i Sverige. Totalt räknas buller från väg- och spårtrafiken orsaka ca 41 000 DALY (Disability Adjusted Life Years) årligen.

Sömnstörningar är den viktigaste bidragande orsaken till sjukdomsbördan och ger  upphov till ca 22 000 DALY (54 %), följt av allmän bullerstörning 12 000 DALY (30 %) och hjärt-kärlsjukdom 6700 DALY (16 %). Vägtrafik är den bullerkälla som ger upphov till mest sjukdom (90 %) medan spårtrafiken står för en mindre del (10 %).

Läs artikeln i sin helhet här:

http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3653